Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De facturen zijn contant betaalbaar. Door het niet betalen van één van de facturen op de vervaldag worden alle schuldvorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar en kan de verkoper, naar keuze, de uitvoering van de lopende bestellingen opschorten of geheel of gedeeltelijk eenzijdig verbreken. Deze aanvaardt op elk ogenblik en op vraag van de verkoper een inventaris op te maken van de onbetaalde goederen in zijn bezit.

2. Het aanvaarden van de factuur impliceert de formele aanvaarding der algemene voorwaarden, die de koper erkent te kennen. De koop ontstaat op het ogenblik dat de bestelling aanvaard wordt door de verkoper, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet. Geen enkele aanvaarde bestelling kan geannuleerd worden door de koper dan met akkoord van de verkoper en mits betaling van een schadevergoeding.

3. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% vanaf factuurdatum verschuldigd op de openstaande bedragen. Bovendien is in dat geval een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de openstaande bedragen verschuldigd met een minimum van €50.

4. De verkoper kan de verkoop eenzijdig verbreken of de levering opschorten zonder dat dit enige aanleiding kan geven tot schadevergoeding in hoofde van de koper ingeval van overmacht. Als overmacht worden aanzien alle omstandigheden die voor de verkoper redelijkerwijze onvoorzienbaar zijn, inzonderheid: oorlog, oproer, onderbreking in het vervoer, stalking, lock- out.

5. Totdat de desbetreffende factuur volledig betaald is in hoofdsom, interesten en kosten, blijven de goederen eigendom van de verkoper. Het is de koper niet toegestaan deze te vervreemden tot integrale betaling.

6. Behouders uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst zijn de leveringstermijnen niet bindend , doch slechts indicatief. De verkoper waarborgt noch de vervoermiddelen, noch de termijnen waarbinnen het vervoer wordt uitgevoerd.

7. De verkoper waarborgt de kwaliteit en de hoeveelheid van de producten slechts bij het verlaten van de fabrieken en opslagplaatsen. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst reizen de goederen op risico en gevaar van de koper, zelfs als de kosten van het vervoer ten laste van de verkoper zijn. Om ontvankelijk te zijn, moeren klachten over zichtbare gebreken of gebrek aan conformiteit ons onmiddellijk gemeld worden en schriftelijk bevestigd worden binnen een week na ontvangst van de goederen. Bovendien dient de koper alle maatregelen te nemen om een tegensprekelijke expertise mogelijk te maken en de goederen ter beschikking van de verkoper te stellen met dit oogmerk. Wat ook de oorzaak van de klacht moge zijn, het herstel is, naar keuze van de verkoper beperkt tot kosteloze vervanging of teruggave van de prijs van de gebrekkige of niet conforme goederen, met uitsluiting van iedere schadevergoeding.

8. Elke levering wordt gefactureerd aan de prijs van kracht op de dag van bestelling.

9. Prijzen zoals vermeld op de prijslijst zijn Inclusief B.T.W.

10. De eerste bestelling, ongeacht de omvang ervan, en elke bestelling onder de 250,00 EURO netto dient tegen rembours en in contanten betaald te worden.

11. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op de koop verkoop. De Rechtbanken van Turnhout zijn uitsluitend bevoegd voor alle geschillen die verband houden met de overeenkomst

Aanvullende algemene verhuurvoorwaarden

12. Bij ondertekenen van de bestelbon of leveringsbon of offerte erkent de huurder algemene verhuur-& verkoopsvoorwaarden van Kempisch licht&geluid te kennen en te aanvaarden, ook in geval een gemachtigde of werknemer voor hem tekent. Na levering/afhaling van de goederen stemt de huurder automatisch in met de algemene huur-& verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden blijven geldig voor alle toekomstige verhuringen met of zonder handtekening van de bedrijfsleider of verantwoordelijke.

13. De gehuurde goederen blijven te allen tijden eigendom van Kempisch licht&geluid. De huurder heeft geen enkel retentierecht.

14. De huurder is verplicht de zichtbare gebreken bij afhaling/levering van de goederen te testen alvorens deze te aanvaarden. Afhaling/levering van de goederen ontslaat kempisch licht&geluid van vrijwaring wegens zichtbare en/of verborgen gebreken.

15. De huurder is ten allen tijde aansprakelijk vanaf afhaling/levering voor elke schade of verlies tot terugkomst in de magazijnen van Kempisch licht&geluid. Alsook voor schade veroorzaakt door weersomstandigheden, overstromingen, brand, waterlekken, brandblusinstallaties, schade veroorzaakt van de door huurder voorziene elektrische installatie/generator. Alsook voor schade veroorzaakt door transport. Het is aan de huurder te bewijzen dat hij geen fout heeft gemaakt. De huurder is gehouden tot betaling van de schade voor herstelling of heraankoop van dezelfde dan wel vergelijkbare goederen in geval de originelen nier meer in de handel verkrijgbaar zijn. Indien de beschadigde goederen tijdelijk niet verder kunnen worden verhuurd worden, behoud Kempisch licht&geluid zich het recht voor een schadevergoeding te eisen ter compensatie van inkomensverlies.

16. De huurder is vanaf afhaling/levering steeds verantwoordelijk i.g.v. diefstal van de goederen, ook bij overmacht. Hij zal de vergoeding voor het opnieuw aankopen van de gestolen goederen moeten betalen: hetzij de waarde voor de heraankoop van de goederen, hetzij de waarde van vergelijkbare goederen in geval het originele niet meer in de handel verkrijgbaar is. Kempisch licht&geluid behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen ter compensatie van inkomensverlies. Bij diefstal van de gehuurde goederen dient de huurder binnen 24 uur aangifte hiervan te doen bij de politie en alle nuttige gegevens alsook PV nummer aan de verhuurder door te geven. Het is aan de huurder te bewijzen dat hij geen fout heeft gemaakt.

17. De huurder is zelf verantwoordelijk voor elke schade toegebracht door materialen van Kempisch licht&geluid ongeacht de staat ervan.

18. De huurder verklaart zich akkoord met het feit dat de door hem gehuurde goederen niet verzekerd zijn vanaf het ogenblik dat deze het magazijn van Kempisch licht&geluid verlaten. De huurder zal zich verzekeren voor elke schade veroorzaakt door eigen daad of gebreke in de materialen in overeenstemming met artikel 1382 B.W.

19. De cliënt zelf is verantwoordelijk voor alle vereiste keuringen ter plaatse en alle brevetten nodig voor gebruik van de materialen in huur. De huurder verklaart de nodige vergunningen en ervaringen te hebben voor het gebruik van het gehuurde.

20. Laattijdige retour van de materialen wordt ten allen tijde aangerekend en vervreemd met de kosten die hieruit vloeien. Zolang de goederen niet zijn geretourneerd zal de huur verder lopen volgens de algemene verhuurvoorwaarden en dit tot aan de inlevering in goede staat van de goederen.

21. Alle Materialen moeten in originele staat teruggebracht worden: verbouwingen of andere wijzigingen door de cliënt aan materialen aangebracht zullen ten alle tijden worden aangerekend en dit aan een uurloon van 40,00 EURO inclusief btw.

22. De huurder mag de goederen, zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder, niet onderverhuren aan particulieren, de goederen niet afstaan ten bezwarende titel, noch het in pand geven.

23. Kempisch licht & geluid is niet verantwoordelijk voor niet of laattijdige levering van goederen in geval van overmacht.

24. Bij afgewerkte producties gelden dezelfde verbintenissen als in punten 12 tot 23.

25. De facturen zijn contant betaalbaar. Door het niet betalen van één van de facturen op de vervaldag worden alle schuldvorderingen op de huurder onmiddellijk opeisbaar en kan de verhuurder, naar keuze, de uitvoering van de lopende bestellingen opschorten of geheel of gedeeltelijk eenzijdig verbreken. De huurder aanvaardt op elk ogenblik en op de vraag van de verhuurder een inventaris op te maken van de gehuurde materialen in zijn bezit die het voorwerp uitmaken van een niet betaalde huur.

26. In geval van niet-betalingen op de vervaldag is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% van de openstaande bedragen verschuldigd met een minimum van 50 EURO.

27. In geval van contractuele wanprestaties dient de cliënt onmiddellijk en op het eerste verzoek van Kempisch licht & geluid de gehuurde materialen terug te geven in originele staat.

28. Geen aangetekend protest binnen 7 dagen na ontvangst van onze facturen geldt als uitdrukkelijk aanvaarding ervan.

29. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op de huur verhuur. De Rechtbanken van Turnhout zijn uitsluitend bevoegd voor alle geschillen die verband houden met de overeenkomst

ContactVerkoopsvoorwaarden

Website gemaakt door diemas.dev
Auteursrechten ©2022 Alle rechten voorbehouden door Kempisch Licht en Geluid

Contact